logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3359862

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Предстои редовно заседание на Общински съвет в Гоце Делчев

0987654321345678987654323456789876543234567898765434567834567

Общински съвет град Гоце Делчев ще проведе редовно заседание на 21.12.2023 г. (четвъртък) от 14.00 часа. Общински съвет гр. Гоце Делчев ще заседава при следния дневен ред:

1. Преструктуриране на разходите за функция „Здравеопазване“ – „Фонд за специализанти“ и „Пътни разходи за медицински специалисти“ към МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев и „Помощи отпускани по решение на Общински съвет – Гоце Делчев“.

2. Ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на специален сметосъбиращ автомобил.

3. Одобряване на вътрешни компенсирани промени на разходите по обекти на Поименен списък по капитално строителство за придобиване на дълготрайни материални активи и основен ремонт на община Гоце Делчев за 2023 г.

4. Предаване на ремонтирани публични общински ВиК активи и съществуващи такива, но непредадени за управление от Асоциацията по ВиК на обособена територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Благоевград за стопанисване, поддържане и експлоатация на придобити активи от община Гоце Делчев.

5. Проведен конкурс за избор на контрольори на „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев и „Медицински център I – Гоце Делчев“ ЕООД гр. Гоце Делчев.

6. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

7. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Гоце Делчев.

8. Приемане на изменения в Наредба №14 за определянето на местните данъци на община Гоце Делчев.

9. Утвърждаване на план-сметка на разходите по дейности на таксата за битови отпадъци за 2024 г. на община Гоце Делчев.

10. Промяна на показателите на застрояване за урегулиран поземлени имот III – 2486 от кв.101 по плана на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев.

11. Промяна на показателите за УПИ V-1957 от кв.40 по плана на град Гоце Делчев.

12. Изменение на ОУП и разрешаване изработване на ПУП за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 02600.25.11 и 026.25.12, местност „Чавдарица“ от землището на село Баничан, община Гоце Делчев, за „автокъща, магазини, офиси и кафе“.

13. Изменение на ОУП и разрешаване изработване на ПУП за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17395.99.3, местност „Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, за „цех за обработка на камъни и офиси“.

14. Изменение на ОУП и разрешаване изработване на ПУП за промяна предназначението на 1 дка – част от поземлени имот с идентификатор 17395.154.8, местност „Ташков мост“ от землището на град Гоце Делчев, за „склад за селскостопанска продукция“.

15. Изменение на ОУП и разрешаване изработване на ПУП за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 87802.27.94, местност „Сарп дере“ от землището на село Попови ливади „за вилно строителство“.

16. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на 595 кв.м. – част от земеделски имот с №17395.64.37, местност „Мише баир“ от землището на град Гоце Делчев, за „жилищна сграда и допълващо застрояване“.

17. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.89.37, местност „Симитли чаир“ в землището на гр. Гоце Делчев, за „смесена многофункционална сграда“.

18. Разрешаване изготвянето на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделски имот с №87802.47.33, местност „Бей чешми“ по КККР на село Попови ливади, за „жилищни сгради“.

19. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

20. Определяне на представител в състава на Областния съвет за развитие на област Благоевград.

На Игнажден ученици от Второ ОУ и ПМГ са първи пол...
Пъстро и празнично Коледно изложение създадоха уче...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Четвъртък, 25 Април 2024