logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3399053

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Предстои редовно заседание на Общински съвет град Гоце Делчев

0987654321234567890987654321234567890987654321234567890

Общински съвет гр. Гце Делчев ще проведе редовно, присъствено заседание на  26 юни 2023 г. /понеделник/ от 14,00 часа при следния дневен ред:

1. Предоставяне на статут на защитено училище на ОУ „Иван Вазов“ село Буково, община Гоце Делчев през учебната 2023/2024 година.

2. Предоставяне на статут на защитена детска градина „Звездичка“ село Буково, община Гоце Делчев през учебната 2023/2024 година.

3. Включване на Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“, с. Баничан, в актуализирания списък на средищните училища през 2023/2024 година.

4. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Чистота“ за 2022 г.

5. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Селскостопански и благоустройствени услуги“ за 2022 г.

6. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Поддържане на обекти – общинска собственост“ за 2022 г.

7. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Гробищни паркове“ за 2022 г.

8. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ за 2022 г.

9. Промяна на показателите за УПИ XV – 1110 от кв.128 по плана на град Гоце Делчев.

10. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.39.28, местност „Чифлигарски лозя“ от землището на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев за „соларен парк“.

11. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17347.7.7, местност „Лъката“ от землището на село Господинци, за „жилищно застрояване“.

12. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.55.22, местност „Саук Бунар“ от землището на гр. Гоце Делчев, за „жилищно застрояване“.

13. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.184.4, местност „Текето“ от землището на гр. Гоце Делчев, за „жилищно строителство“.

14. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.154.4, местност „Ташков мост“ от землището на гр. Гоце Делчев, за „цех за хлебопроизводство, тестени изделия и офиси“.

15. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №49432.99.25, местност „Папото“ от землището на с. Мосомище, за „търговско-производствена сграда“.

16. Изменение на ОУП и разрешаване изработване на ПУП за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 49432.30.13, местност „Кулата“ от землището на с. Мосомище.

17. Изменение на ОУП и разрешаване изработване на ПУП за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06306.56.37, местност „Чарка“ от землището на село Брезница.

18. Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвянето на ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод и даване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през имоти, собственост на община Гоце Делчев.

19. Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев, в обхват поземлен имот с идентификатор 38666.47.11 в землището с. Корница, община Гоце Делчев.

20. Одобряване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев, в обхват поземлен имот с идентификатор 17395.213.14 по кадастралната карта на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев.

21. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2399 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев на собствениците на построената в имота сграда.

22. Продажба на урегулиран поземлен имот XXIV, имот с планоснимачен номер 180 от квартал 9 по плана на село Буково на собственика на построената в имота сграда.

23. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Мехмед Шабан Аян.

24. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Янко Георгиев Ценкин.

25. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност „Туристическо дружество – Момини двори“ град Гоце Делчев.

26. Даване съгласие за кандидатстване с проект за енергийна ефективност на ОУ "Христо Ботев" с. Мосомище.

27. Отчет за работата на Общинския съвет за периода 01.12.2022 г. – 01.06.2023 г.

28. Определяне на представител на община Гоце Делчев за редовно заседание на 30.06.2023 г. на Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград“ АД гр. Благоевград.

 

В ПМГ "Яне Сандански" - Гоце Делчев наградиха приз...
Пръскат срещу акари в зелените площи и детските пл...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Събота, 25 Май 2024