logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3285237

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Предстои редовно заседание на Общински съвет в Гоце Делчев

98765432123456789876543212345678987654321234567890987654321234567890

На 25.01.2024 г. (четвъртък) от 14.00 часа ще се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Гоце Делчев. Общинският съвет ще заседава при при следниядневен ред:

1. Приемане на план за работата на Общинския съвет през 2024 г.

2. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2023-2027 г.

3. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2023 г.

4. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2024 г.

5. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Янко Георгиев Ценкин.

6. Даване на съгласие за издаване на записи на заповед.

7. Изменение на Решение №636/26.01.2023 г. на Общински съвет – Гоце Делчев относно удължаване срок на кредит.

8. Изразяване на становище за опрощаване на дължими държавни вземания по молбата на Блага Савова Петакова.

9. Партньорство по Компонент 1 по проект „Повишаване на капацитета на служителите на Агенция за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FPR002-2.006 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво.

10. Определяне на представител на община Гоце Делчев за участие в извънредно общо събрание на акционерите на 09.02.2024 г. на „Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград“ АД гр. Благоевград.

11. Освобождаване от такса за услугата “събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране” на физически лица с жилищни, нежилищни и търговски обекти на територията на община Гоце Делчев, които няма да се използват през 2024 г.

12. Освобождаване от такса за услугата “събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране” на юридически лица с обекти на територията на община Гоце Делчев за 2024 г.

13. Отчет на кмета на общината за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода м. юни – м. септември 2023 г.

14. Отчет за работата на Общинския съвет за периода м. юни – м. септември 2023 г.

15. Промяна на показателите на застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ Х-277, 278, 279 от кв.275 по плана на град Гоце Делчев.

16. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №49432.98.26, местност „Папото“ от землището на село Мосомище, община Гоце Делчев за „склад за селскостопанска продукция“.

17. Определяне параметри на застрояване на УПИ Х от кв.98 по плана на град Гоце Делчев, съставляващ ПИ 17395.501.4345 по КККР на град Гоце Делчев.

18. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.50.39, местност „Горила“ от землището на Гоце Делчев, за „жилищно строителство“.

19. Провеждане на конкурс за избор на контрольор на общинско публично предприятие.

20. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии за 2024 г.

21. Определяне на представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.

 

 

Борислав Хазуров от Гоце Делчев застана начело на ...
Представят на творчеството на Любен Радойков в чит...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Неделя, 25 Февруари 2024