logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3280910

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Общински съвет Гоце Делчев с редовно заседание днес

0876543212345678909876543212345678909876543212345678998765432123456789

Общински съвет град Гоце Делчев ще проведе редовно, присъствено заседание на 27 юли 2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, при следния дневен ред:

1. Дофинансиране на самостоятелни маломерни паралелки в училищата на територията на община Гоце Делчев през учебната 2023/2024 г.

2. Изменение на Решение №333/28.10.2021 г. на Общински съвет – Гоце Делчев относно удължаване срок на кредит.

3. Приемане годишния финансов отчет на „Медицински център – I Гоце Делчев“ ЕООД гр. Гоце Делчев за 2022 г.

4. Приемане годишния финансов отчет на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев за 2022 г.

5. Приемане годишния финансов отчет на „Общински пазари“ ЕООД гр. Гоце Делчев за 2022 г.

6. Отчет на кмета на общината за изпълнение актовете на Общински съвет гр. Гоце Делчев.

7. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.200.11, местност „Текето“ в землището на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „склад за селскостопанска продукция“.

8. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.129.5, местност „Мочура“ в землището на гр. Гоце Делчев, за „склад за селскостопанска продукция“.

9. Разрешаване изготвянето на ПУП-ПЗ за изграждане на базова станция №BLG0415.A000 „Папаз чаир“, в обхват на поземлен имот с проектен идентификатор 21680.27.1085, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 21680.27.1083, по КККР на с. Добротино, местност „Сарп дере“, община Гоце Дечев, горска територия с площ 500 кв.м.

10. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имоти с №№05606.15.66 и 05606.15.72, местност „Баира“ от землището на село Борово, община Гоце Делчев за „авторемонтна работилница, офиси и кафе“.

11. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №05606.27.30, местност „Балтовици“ от землището на село Борово, община Гоце Делчев за „предприятие за производство на мебели“.

12. Промяна на показателите на застрояване на урегулиран поземлен имот УПИ XV – 1110 от кв.128 по плана на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев.

13. Одобряване проект за изменение на Общия устройствен план на община Гоце Делчев в обхват поземлени имоти с идентификатори ПИ 02600.14.35 и ПИ 02600.14.38, местност „Топлица“ от землището на с. Баничан, община Гоце Делчев.

14. Изменение на ОУП и разрешаване изработване на ПУП за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17395.215.1, местност „Текето“ от землището на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев.

15. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на стоматологичен кабинет в село Корница, включен в капитала на „Медицински център – I Гоце Делчев“ ЕООД гр. Гоце Делчев.

16. Промяна на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор №17395.501.5192 по кадастралната карта на град Гоце Делчев.

17. Изразяване на предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване на общински поземлен имот от „Пасище“ в „Селскостопански път“.

18. Изразяване на предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване на общински поземлен имот от „Пасище“ в „Селскостопански път“.

19. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на земеделски земи, частна общинска собственост.

20. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в община Гоце Делчев през 2023 г.

21. Изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на 67 броя общински имоти в землищата на селата Баничан, Борово, Буково, Господинци, Мосомище и град Гоце Делчев, община Гоце Делчев от „земеделски земи“ в „горски територии“.

22. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.

 

Призив към всички, които ще бъдат част от събора н...
Неврокопски митрополит Серафим води служенията в м...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Сряда, 21 Февруари 2024