logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3463077

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Общински съвет град Гоце Делчев заседава редовно днес

0987654321345678987654323456789876543234567898765434567834567

Общински съвет гр. Гоце Делчев ще проведе редовно заседание днес, 28.03.2024 г. (четвъртък) от 14.00 часа, при следния дневен ред:

1. Даване на съгласие МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев да закупи със собствени средства дълготрайни материални активи за нуждите на лечебното заведение.

2. Одобряване на ново длъжностно разписание на персонала в МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД.

3. Сключване на договор за сътрудничество от „Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ ЕООД гр. Гоце Делчев.

4. Приемане на решение за предоставяне на дарение на движима вещ, общинска собственост – анализаторна система /дрегер Draeger DrugTest 5000 Analyzer/ с транспортен куфар, за нуждите на Районно управление – Гоце Делчев.

5. Изменение на Решение №492 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Гоце Делчев, относно удължаване срока на кредит.

6. Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на застраховане през 2024 г., по приложения списък.

7. Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза на община Гоце Делчев за периода 2025-2027 г., по приложените таблични форми.

8. Поправка на явна фактическа грешка в Решение №39 от 21.12.2023 г.

9. Изменение на ОУП и разрешаване изработване на ПУП за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 17395.90.23, местност „Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, за „склад за селскостопанска продукция“.

10. Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвяне на ПУП – ПП за транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 05606.28.10, местност „Балтовици“, землището на село Борово.

11. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №06306.64.3, местност „Агови ливади“ от землището на село Брезница, за „жилищно строителство“.

12. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №05606.28.83, местност „Балтовици“ от землището на село Борово, за „авторемонтна работилница и гаражи“.

13. Продажба на урегулиран поземлен имот I, имот с планоснимачен номер 360 от квартал 19 по плана на село Борово на собствениците на построената в имота сграда.

14. Продажба на урегулиран поземлен имот VIII, имот с планоснимачен номер 226 от квартал 70 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.

15. Продажба на урегулиран поземлен имот XII, имот с планоснимачен номер 17 от квартал 77 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.

16. Продажба на урегулиран поземлен имот XIII, от квартал 28 по плана на село Корница на собственика на построената в имота сграда.

17. Продажба на урегулиран поземлен имот VII, от квартал 3 по плана на село Лъжница на собственика на построената в имота сграда.

18. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот XIII от квартал 15 по плана на село Буково.

19. Разрешаване изготвянето на ПУП – ПП през поземлен имот с идентификатор 38666.47.205 за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 38666.47.11, местност „Въртоград“ от землището на с. Корница, за „спортен терен“.

20. Разрешава изготвянето на ПУП – ПП през поземлени имоти с идентификатори 49432.99.364; 49432.99.345; 49432.99.414 и 49432.99.413 за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 49432.99.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Мосомище, община Гоце Делчев.

21. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №06306.49.174, м. „Балиица“ от землището на с. Брезница, за „жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване (Жм)“.

22. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.13.61, местност „Караачлъка“ от землището на град Гоце Делчев за „жилищно строителство“ и разрешаване изготвянето на ПУП – ПП през поземлен имот с идентификатор 17395.13.62 за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 17395.13.61 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев.

23. Даване на съгласие за кандидатстване по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ – Покана 2 по Националния план за възстановяване и устойчивост.

24. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие град Гоце Делчев, във връзка със заявление от наследниците на Кръстьо Симеонов Стоев.

25. Въвеждане на система за електронно централизирано класиране за прием на ученици в първи клас на основните училища в гр. Гоце Делчев.

26. Приемане на отчет за изпълнение на дейностите за управление на отпадъците на община Гоце Делчев за отчетен период 2023 г.

Млади таланти от "Джудо Неврокоп“ спечелиха медали...
ПГ по МСС "Пейо Яворов" - Гоце Делчев спечели съст...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Четвъртък, 18 Юли 2024