logologo

 

banner apteki mareshki   te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

merkez-baner

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 2215590

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Общински съвет - Гоце Делчев заседава онлайн утре, 28 април

obshtinski savet gd1

Предстои редовно заседание на Общински съвет Гоце Делчев, което ще се проведе отново онлайн. 

На 28 април /сряда/, от 14.00 часа ще се проведе редовно онлайн заседание на Общински съвет - Гоце Делчев, при следния дневен ред: 

 1. Изменение и допълнение на Решение №208, т.XXVI, подточка 3 от 24.02.2021 г. на Общински съвет гр. Гоце Делчев.
 2. Одобряване на средносрочна бюджетна прогноза на община Гоце Делчев за периода 2022-2024 г., по приложените таблични форми.
 3. Изменение и допълнение на Наредба №11 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза на местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гоце Делчев.
 4. Кандидатстване на община Гоце Делчев с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи, интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 2.
 5. Даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг.
 6. Промяна на адрес на социалните услуги ЦНСТ за пълнолетни лица с деменция и ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства – гр. Гоце Делчев.
 7. Оптимизация на системата за прием в първи клас на училищата в гр. Гоце Делчев.
 8. Одобряване на техническо задание и разрешаване изготвяне на ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод и даване на предварително съгласие за учредяване право на прокарване през имоти, собственост на община Гоце Делчев.
 9. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №17395.112.6, местност „Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „кравеферма“.
 10. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на част от земеделски имот с №17395.137.23, местност „Заемджиков чифлик/Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев за „склад за съхранение на селскостопанска продукция“.
 11. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот/овощна градина/ с №17395.33.11, местност „Сушица“ от землището на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „склад за селскостопанска техника“.
 12. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на част от земеделски имот с №17395.125.9, местност „Мочура“ от землището на град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, за „магазин за авточасти и склад“.
 13. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на част от земеделски имот с идентификатор 06306.49.270, местност „Балиица“ от землището на село Брезница, община Гоце Делчев, за „жилищно строителство“.
 14. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №05606.16.52, местност „Балтовици“ от землището на село Борово, община Гоце Делчев, за „авторемонтна работилница и офиси“.
 15. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с №05606.35.88, местност „Ръждавица“ от землището на село Борово, община Гоце Делчев, за „търговски обект“.
 16. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искане на Общинска служба по земеделие гард Гоце Делчев.
 17. Провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на три кабинета, включени в капитала на “Многопрофилна болница за активно лечение – Иван Скендеров” ЕООД град Гоце Делчев.
 18. Отдаване пода нем за срок от 5 /пет/ години на помещение за лекарски кабинет в здравна служба с. Брезница.
 19. Предварителен договор по реда на чл. 15 от Закона за устройство на територията за урегулиран поземлен имот XXII /двадесет и втори/, имот с планоснимачен номер 466 /четиристотин шестдесет и шест/ от квартал 3 /трети/ по плана на село Лъжница и поземлен имот с планоснимачен номер 562 /петстотин шестдесет и две/ от квартал 3 /трети/ по плана на село Лъжница.
 20. Прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот VII, имот с планоснимачен номер 193, 593 от квартал 17 по плана на село Корница.
 21. Продажба на урегулиран поземлен имот IX, имот с планоснимачен номер 30 от квартал 66 по плана на село Брезница на собственика на построената в имота сграда.
Просветният министър Вълчев посети Първо ОУ, Трето...
Хванаха мъж от Дъбница да шофира дрогиран и без кн...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Неделя, 09 Май 2021