logologo

 

te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3285207

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Днес е първото заседание на Общински съвет в Гоце Делчев

dom kultura

Заради извънредното положение общинските съветници заседават днес в малката зала на Дом на културата в Гоце Делчев.

Редовното заседание на старейшините започва от 14 часа. Дневният ред обхваща 32 точки:

 1. Одобряване на първоначална средносрочна бюджетна прогноза на община Гоце Делчев за периода 2021-2023 година.
 2. Определяне на регистриран одитор за проверка и заверяване на Годишния финансов отчет на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД гр.Гоце Делчев.
 3. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете и кметските наместници.
 4. Определяне размера на възнаграждението на зам.-председателя на Общинския съвет.
 5. Доклад за работата на Местната комисия по чл.8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове в община Гоце Делчев за 2019 година.
 6. Приемане на Система за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Гоце Делчев за учебната 2020/2021 година.
 7. Даване съгласие за кандидатстване за финансиране от Фонд „Социална закрила“.
 8. Изменение на Решение №627/29.11.2018 г. на Общински съвет-Гоце Делчев, относно удължаване срок на кредит.
 9. Изменение на Решение №719/24.04.2019 г. на Общински съвет-Гоце Делчев, относно удължаване срок на кредит.
 10. Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Гоце Делчев.
 11. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по искания на Общинска служба по земеделие гр.Гоце Делчев.
 12. Предоставяне на животновъди на общински пасища, мери и ливади.
 13. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2926 по кадастралната карта на гр.Гоце Делчев на собственика на построената в имота сграда.
 14. Продажба на поземлен имот с идентификатор 17395.501.2993 по кадастралната карта на гр.Гоце Делчев на собственика на построената в имота сграда.
 15. Продажба на урегулиран поземлен имот ХV от кв.8 по плана на с.Буково на собственика на построената в имота сграда.
 16. Продажба на урегулиран поземлен имот ІV, имот с пл.№ 34 от кв.66 по плана на с.Брезница на собствениците на построената в имота сграда.
 17. Продажба на урегулиран поземлен имот ІV, имот с планоснимачен номер 207 от кв.23 по плана на с.Баничан на собственика на построената в имота сграда.
 18. Прекратяване на съсобственост чрез делба на съсобствени имоти между община Гоце Делчев и Кръстьо Георгиев Чолаков.
 19. Прекратяване на съсобственост в поземлен имот с идентификатор 17395.501.3400 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Гоце Делчев.
 20. Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „АА България“.
 21. Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Общинска организация на инвалидите „Всички заедно“.
 22. Отдаване под наем на помещение, частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на слепите в България“.
 23. Провеждане публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти, собственост на община Гоце Делчев за поставяне на фотоволтаични инсталации.
 24. Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от общински горски територии за 2020 година.
 25. Приемане на отчет за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на община Гоце Делчев 2014-2020 г. за отчетен период 2019 година.
 26. Приемане на програма за енергийна ефективност на община Гоце Делчев за периода 2020-2025 г.
 27. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот с № 17395.169.1, местност „Ташков мост“ от землището на гр.Гоце Делчев за търговия, офиси и подземни гаражи.
 28. Разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имот (друг вид земеделска земя) с № 44416.2.81, местност „Долна баса“ от землището на село Лъжница за кравеферма, силажохранилище, навес за техника и административно-битова сграда.
 29. Промяна на показателите за УПИ XII-1015 от кв.118 по действащия план на гр.Гоце Делчев.
 30. Приемане Доклад на комисията за анализ за участието на общината във ВиК асоциацията.
 31. Допълване състава на комисиите към Общинския съвет.
 32. Освобождаване от заплащане и разсрочване на наеми за ползване на имоти, собственост на Община Гоце Делчев за периода на извънредното положение.

 

 

Петър Витанов: икономическо възстановяване и/или с...
Сирени по повод 144 години от гибелта на Христо Бо...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Неделя, 25 Февруари 2024