logologo

 

banner apteki mareshki   te max goce delchev banner    pirin imoti 377 100

merkez-baner

banner-kino-paradiso

simaks

banner kare-algesa

rollmann 180px

Магнитни гривни за високо кръвно

banner 200 220 2

Брой прегледи на съдържанието: 3089562

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Новини от Гоце Делчев и региона

Община Гоце Делчев изпълни социален проект в подкрепа на хора от уязвими групи

1626445300098765345678909876543212345678998765434567890
На 30.06.2023 г. община Гоце Делчев приключва изпълнението на проект BG05M9OP001-2.056-0013 „Подкрепящи инициативи за образователно и социално включване в община Гоце Делчев“, процедура BG05M9OP001-2.056„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирани от ЕС чрез ЕСФ.
Проектът е с продължителност 23 месеца – от 01.08.2021 г. до 30.06.2023 г.
Общата стойност на проекта е 774 224,43 лв. от които:
- 569 878,59 лв. по ОП РЧР;
- 204 345,84 лв. по ОП НОИР.
Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот и социално-икономическа интеграция на представителите на уязвими групи на територията на община Гоце Делчев, чрез прилагане на интегриран подход и реализация на комплексни мерки за образователно и социално включване.
Специфични цели по ОП РЧР:
1. Насърчаване на икономическата интеграция и подобряване достъпа до заетост на хора от уязвимите групи, чрез изпълнение на дейности и мерки за мотивиране, активиране на личния потенциал за трудова реализация и осигуряване на заетост.
2. Стимулиране на социалната интеграция на лицата от целевите групи, чрез подобряване достъпа до образование, социални, здравни и други подкрепящи услуги в общността.
В рамките на финансирането по ОП РЧР беше създаден общински „Център за социално-икономическо приобщаване“ (ЦСИП) находящ се на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Пейо Яворов“ № 1, който предоставяше комплекс от подкрепящи услуги, консултиране и подпомагане на лица от уязвими и маргинализирани групи.
В периода на изпълнение на проекта 148 потребители в неравностойно положение получиха различни по вид подкрепящи услуги за включване в заетост, социална и образователна интеграция., като от тях:
• 99 са получили подкрепа за подобряване достъпа до заетост;
• 30 са включени в субсидирана заетост за период от 12 месеца (от 01.07.2022 г. до 30.06.2023 г.) – назначени са на длъжности „общ работник“, „работник, озеленяване“ и „чистач/ хигиенист“ към Общинска администрация Гоце Делчев;
• 26 семейства/ родители на деца, застрашени от отпадане от училище са включени в мерки за подобряване достъпа до образование и са получили подкрепа за образователната интеграция на техните деца
• 68 участници са включени в мерки за подобряване на достъпа до социални услуги, включително настаняване в социални жилища;
• 44 участници са включени в мерки за подобряване на достъпа здравни услуги
На всеки участник от целевите групи в проекта беше осигурен достъп и възможност за избор на подкрепящи услуги за социална, образователна и икономическа интеграция, които в максимална степен отговарят на неговите потребности. Осъществена беше превенция на риска от маргинализация и социално изключване на хората уязвимите групи, които бяха включени в проекта.
Изпълнението на проектните дейности, допринесе за подобряване качеството на живот, за социалното приобщаване и участието на хората от уязвими групи и маргинализирани общности в община Гоце Делчев в социално-икономическия живот на общността.
35502364628399745732455994475255416483905
Забраняват къпането във водните площи на територия...
Кирил Ценкин от Гоце Делчев стана заместник - мини...
 

Коментари

Напишете първият коментар :)
вече сте регистриран? влезте оттук
Гост
Петък, 22 Септември 2023